Lidmaatschap

In de statuten is vastgesteld dat de vereniging gewone leden (GIC erkende intensivisten, of fellows Intensive Care) en buitengewone leden (artsen en andere professionals met belangstelling voor Intensive Care) kent.

De tarieven voor het lidmaatschap zijn als volgt:

  • Rustend lid: € 55,00
  • Gewoon lidmaatschap zonder machtiging tot automatische incasso: € 325,00
  • Buitengewoon lidmaatschap zonder machtiging tot automatische incasso: € 155,00

De contributie wordt eenmaal per jaar geïnd middels een machtiging of een jaarlijkse factuur. De NVIC prefereert het gebruik van machtigingen. Bij een machtiging tot automatische incasso ontvangt u een korting op het lidmaatschapstarief van € 25,00. Klik hier voor het machtingsformulier.

Het lidmaatschap van de NVIC loopt per kalenderjaar en is toegankelijk voor iedere professional.

Opzegging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap van de NVIC wordt altijd aangegaan voor de duur van het gehele kalenderjaar en telkens automatisch verlengd, tenzij uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd. Zonder schriftelijke wederopzegging bent u voor onbepaalde tijd lid van de NVIC. Bij opzegging gedurende het kalenderjaar vindt geen terugbetaling plaats over de resterende maanden van dat kalenderjaar.

Dual membership ESICM

De ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) is op Europees niveau voor allerlei gremia het aanspreekpunt in het domein van intensive care geneeskunde. Hoewel ESICM (nog) geen federatieve vereniging is, kunnen intensivisten wel va het ESICM hun stem laten horen en betrokken worden bij belangrijke Europese ontwikkelingen.

Leden van de NVIC ontvangen korting op hun ESICM lidmaatschap. In 2021 bedraagt deze korting € 40,00.

Indien u lid wenst te zijn/worden van de ESICM dient u zich, zoals elk jaar, opnieuw aan te melden via de website www.esicm.org. U kiest 'dual membership' en selecteert de NVIC als nationale vereniging. De korting wordt vervolgens automatisch verrekend. Facturering geschiedt, zoals altijd, rechtstreeks door ESICM.

Nieuwe leden: inschrijving voor NVIC activiteiten en contributieberekening

NVIC leden kunnen deelnemen aan NVIC cursussen en congressen tegen een lager tarief dan niet-leden. Indien u gebruik wilt maken van deze ledenkorting, kun u zich via deze website inschrijven als lid. Nadat uw inschrijving verwerkt is, ontvangt u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u zich via onze website kunt inschrijven voor de cursussen en congressen tegen het gereduceerde tarief. Voor uw inschrijving als lid geldt het volgende:
- Contributieplicht gaat in vanaf de eerste van het volgende kwartaal volgend op de inschrijving, via staffel van het volledige jaarlijkse contributiebedrag.
- Na inschrijving als nieuw lid voor een NVIC activiteit kan direct voor de ledenprijs worden deelgenomen.
- De inschrijving als nieuw lid dient wel vóór of gelijktijdig (zelfde dag) te geschieden als inschrijving voor NVIC activiteit, wil men van ledenprijs gebruik kunnen maken.
- Opzegtermijn voor lidmaatschap is vier weken voor ingang van het nieuwe contributiejaar, d.w.z. vóór 1 december van het lopende jaar.