Kascommissie

De kascommissie heeft tot taak de boekhouding van de vereniging te controleren. De belangrijkste taak is het controleren van de jaarrekening en het geven van een oordeel over de gevoerde administratie. De kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de ALV in juni en adviseert de ALV wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur over het gevoerde financiële beleid in het verslagjaar. De kascommissie functioneert als een onafhankelijk orgaan binnen de NVIC en kan het bestuur adviseren over verbeteringen in het financiële beleid.