Conceptmodule ‘Indicatie immobilisatie en beeldvorming’ - 2e commentaarfase

woensdag 22 mei 2019

Conceptmodule ‘Indicatie immobilisatie en beeldvorming’ - 2e commentaarfase

Eind 2018 is de conceptrichtlijn Acute traumatische wervelletsels’ ter becommentariëring aan u voorgelegd. De werkgroep heeft de commentaren zo goed mogelijk verwerkt, waarbij naar aanleiding van het commentaar de eerste module van de richtlijn grondig is herzien. Gezien het grote aantal wijzigingen in deze module wordt de aangepaste conceptmodule nogmaals aan de betrokken partijen ter becommentariëring voorgelegd.

In deze richtlijnmodule worden adviezen gegeven over wanneer immobilisatie en beeldvorming geïndiceerd zijn. Voor een nadere afbakening en de daarbij gemaakte keuzes verwijzen wij u naar de richtlijnmodule.

Wij verzoeken u vriendelijk uw eventuele commentaar voor 19 juni 2019 via het NVIC secretariaat in te dienen.