Commissie Richtlijnontwikkeling

De Commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC heeft als doelstelling het initiëren van nieuwe, en het updaten van bestaande richtlijnen betreffende de intensive care geneeskunde. Dit betreft zowel richtlijnen die primair vanuit de NVIC worden geïnitieerd, als richtlijnen van andere beroepsverenigingen waar de NVIC een stem in heeft omdat intensivisten hiermee te maken kunnen krijgen. 

Sinds voorjaar 2016 is er een nieuwe voorzitter van deze commissie, zijn enkele commissieleden afgetreden na respectabele termijnen en weer nieuwe leden geïnstalleerd. De commissie vindt dat een richtlijn vooral de intensivist op de werkvloer zou moeten ondersteunen bij het maken van klinische beslissingen die zoveel mogelijk gestoeld zijn op het beschikbare bewijs. Tevens hebben richtlijnen ten doel de kwaliteit van zorg te optimaliseren en onnodige of onwenselijke variaties in medisch beleid te verminderen. Ook is draagvlak onontbeerlijk voor richtlijnen onder het adagium: “Een richtlijn heeft geen nut als deze niet wordt gebruikt!”. Daarom willen we graag in gesprek treden met het veld over bestaande richtlijnen maar ook horen we het graag als er behoefte is aan een nieuwe - nog niet bestaande - richtlijn.

Wij willen het proces van het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige richtlijnen zo goed mogelijk ondersteunen en gebruiken daarvoor sinds dit jaar een standaard format: “NVIC Richtlijnen 2.0”, dat sterk leunt op reeds bestaande documenten en is afgestemd met het Kennisinstituut. In dit document kunt u lezen volgens welk format een richtlijn gemaakt wordt en waar de commissie richtlijnen op toetst. Binnen de commissie zijn portefeuillehouders aangewezen als aanspreekpunt voor werkgroepen die de richtlijnen vervaardigen. Het overzicht van beschikbare richtlijnen en welke in revisie of in ontwikkeling zijn staat in het “spoorboekje richtlijnen NVIC” (volgt).

Bij vragen of opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met een van de commissieleden.

Contactgegevens:
Commissie Richtlijnontwikkeling p/a secretariaat@nvic.nl