Commentaarfase: Sepsis fase 2 & 3

dinsdag 9 februari 2021

Commentaarfase: Sepsis fase 2 & 3

Medio 2019 is de ontwikkeling gestart van fase 2 en 3 van de richtlijn Sepsis, op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn Sepsis fase 2 en 3 voor ter becommentariëring. 

Fase 2: Behandeling
Vasopressoren en inotropica, nierfunctievervangende therapie, sedatie, delier en transfusiebeleid bij sepsis.

Fase 3: Nazorg en revalidatie
(Vroeg)mobilisatie, voeding, voorlichting over langetermijneffecten en randvoorwaarden (organisatie van zorg).

Wij verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de concepttekst in de bijgevoegde commentarentabel te noteren en uiterlijk 7 maart 2021 per email te sturen
naar kwaliteit@nvic.nl. Het is niet mogelijk uw reactie te verwerken wanneer u die op een andere wijze kenbaar maakt.